Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Marie Terezie se narodila 13. května 1717 španělskému císaři Karlu VI. Habsburskému a Alžbětě Kristýně Brunšvické. Byla pokřtěna jmény Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna.

O tom, že se stane panovnicí rozhodlo, že jejím rodičům se nepodařilo zplodit syna, který by mohl nastoupit na trůn. Jediný a nejstarší, Leopold Jan, totiž zemřel krátce po narození. Na základě takzvané pragmatické sankce z dubna 1713 (nařízení o nedělitelnosti monarchie, které zajišťovalo nástupnictví i po ženské linii) se tak dědičkou říše stala první z jejich tří dcer.

Ze života Marie Terezie

Mária Terézia

Marie Terezie se ráda vzdělávala a také se věnovala hudbě, tanci, ale i malování. O její výchovu se starali z počátku jezuité, díky nimž získala dobré vzdělání a mluvila několika jazyky. Kromě němčiny plynule mluvila italsky, francouzsky, ale i španělsky a latinsky.

Se svým budoucím manželem Františkem Štěpánem Lotrinským se poznala již v 6 letech na vídeňském dvoře. Vzali se 12. února 1736 ve vídeňském kostele. Tato svatba znamenala vznik Habsbursko-lotrinské dynastie. Postupně zplodili až 16 dětí.

Nástup na trůn

Marie Terezie nastoupila na trůn v roce 1740 ve svých 23 letech. S jejím nástupem na trůn nesouhlasili pruský král Fridrich II., Který si dělal nároky na Slezsko, také nesouhlasilo Bavorsko, Sasko, Španělsko a Francie. Marie Terezie neměla pevnou oporu ani uvnitř země.

Pouze Anglie, Nizozemsko, papež, Benátky a Sardinie přijali císařovo rozhodnutí o dědictví trůnu a Marii Terezii uznali. Korunovace Marie Terezie za Uherskou královnu se uskutečnila v Bratislavě 25. června 1741. V letech 1740 až 1763 se odehrávaly tzv. „války o rakouské dědictví“. Jednalo se o tři válečné konflikty o nástupnictví na habsburském trůnu mezi Marií Terezií a jejím sousedy Pruskem, Bavorskem a Francií. V listopadu 1741 dobyli Francouzi, Sasové a Bavoři Prahu. Po několika bojích se díky pomoci Anglie podařilo roku 1742 ve Vratislavi podepsat předběžný mír mezi Rakouskem a Pruskem. Ještě téhož roku byla v Berlíně podepsaná konečná mírová dohoda. Fridrich II. tím získal Horní i Dolní Slezsko a kladské hrabství. Rakousku ze Slezska zůstalo pouze Těšínsko, Opavsko a Krnovsko. Na konci roku 1742 se podařilo Rakousku dobýt zpět země koruny české a roku 1743 se Marie Terezie nechala korunovat českou královnou.

Marie Terezie korunována českou královnou

Marie Terezie přijala českou korunu z rukou olomouckého biskupa Jakuba Arnošta. Jako první žena v historii se stala českou královnou 12. května 1743 v průběhu slavnostního obřadu v chrámu sv. Víta v Praze a to přesně jeden den před jejími 26. narozeninami. Panovnici vzdala hold většina šlechty, která dříve podporovala bavorského kurfiřta Karla Albrechta. V českých dějinách to bylo poprvé a naposledy, kdy byla králem korunována žena.

Celý titul této slavné panovnice zněl Marie Terezie, císařovna Svaté říše římské německého národa, Královna Uherska, Česka, Chorvatska a Slavonie, arcivévodkyně Rakouska, vévodkyně Parmy a Piacenzy a velkovévodkyně Toskánska.

Reformy

Panování Marie Terezie se považuje za neobyčejně těžké. Válka mezi Marií Terezií a pruským králem Fridrichem II. trvala sedm let a skončila se neúspěchem habsburské monarchie. Reformy Marie Terezie, často označované jako Tereziánské reformy, se považují za velmi významné a představují začátek osvícenského absolutismu v rakouské monarchii:

  • vojenské reformy - císařovna začala budovat silnou armádu, zejména dělostřelectvo
  • hospodářské reformy - královna podporovala pěstování nových plodin,
  • školní reformy
  • reformy v soudnictví - zreformované bylo i soudnictví, zmírnily se tělesné tresty a přijala se zásada, že před soudy jsou všichni občané formálně rovni
  • zdravotnické reformy - existovaly zdravotní komise, které měly chránit obyvatelstvo před nakažlivými chorobami

Za vlády Marie Terezie došlo k rozkvětu nejenom českých zemí, ale celého habsburského soustátí. Její korunovace za uherskou královnu proběhla přesně před 275. roky, 25. června 1741. Při příležitosti 275. výročí se Národní Pokladnice rozhodla emitovat medaili raženou do 1 kilogramu ryzího stříbra. Vzdáváme tak hold první ženě, která usedla na uherský trůn.

Pokud chcete získat více informací o této unikátní medaili, kontaktujte prosím zákaznické oddělení na tel. 810 50 50 20.

Medaile Marie Terezie ražená do 1 kilogramu ryzího stříbra
Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.