Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

13. května uplyne 305 let od narození Marie Terezie, mocné panovnice a reformátorky, jejíž působení mělo nemalý dopad na tok dějinných událostí v celé Evropě. O 26 let později (12. května 1743) byla jediná žena na habsburském trůnu korunována českou královnou. Jednu z nejvýznamnějších žen našich dějin připomínáme novou pamětní medailí, zušlechtěnou ryzím zlatem, kterou si díky symbolické ceně může dovolit každý.

Dětství a mládí Marie Terezie

Marie Terezie

Celým jménem Marie Terezie Walburga Amálie Kristýna se narodila ve Vídni 13. května 1717 habsburským rodičům, císaři Karlu V. a Alžbětě Kristýně Brunšvické. Když zemřel její jediný bratr Leopold, získala jako nejstarší dcera nárok na habsburský trůn. Marie Terezie byla vychovávána jezuity a učila se několika světovým jazykům, náboženství, dějinám, umění, hudbě, tanci, a dokonce i herectví.

Z domluveného svazku skutečná láska

Se svým budoucím manželem Františkem Štěpánem Lotrinským se seznámila, když jí bylo pouhých pět let a jemu 15. Sňatek jim komplikoval nejen 10letý věkový rozdíl, ale také tehdejší politická situace. Spojenectví mezi Habsburky a Lotrinčany totiž mohlo popudit již tak rozezlenou Francii. Díky pozdější ztrátě Lotrinska a uznání pragmatické sankce Francií již svatbě nic nestálo v cestě. Zamilovaný pár byl sezdán ve Vídni 12. února roku 1736. Později se jim narodí 16 dětí.

Složité začátky mladé panovnice, jediné ženy z habsburské dynastie na uherském trůnu

Marie Terezie nastoupila na trůn po smrti svého otce 20. října roku 1740. Bylo jí pouhých 23 let a dědictví převzala značně neutěšené. Země byla vyčerpána neúspěšnými válkami, chyběly vojenské a politické osobnosti. Bavorský vévoda Karel Albrecht, který Marii Terezii jako panovnici- ženu neuznával, si nárokoval vládu nad českými a rakouskými zeměmi. Španělsko se dožadovalo Lombardie. Pruský král Fridrich II. žádal o postoupení některých slezských knížectví a Španělsko výměnou za dva milióny zlatých. Mladá panovnice odmítla.

Nekonečná válka o rakouské dědictví

16. prosince roku 1740 začala válka o rakouské dědictví. Na stranu Pruska se postavilo Německo, Španělsko, Bavorsko, Sasko a Francie a jediným spojencem Rakouska byla Anglie, která ho však podporovala zejména finančně. Oslabená země potřebovala ovšem pomoc vojenskou. V březnu roku 1741 získala Marie Terezie vojenskou podporu Uherska. Na oplátku osvobodila šlechtu od daní a slíbila jim větší politickou samostatnost. 25. června téhož roku byla Marie Terezie korunována královnou uherskou, což ještě upevnilo její pozici. V roce 1742 podepsalo Prusko s Rakouskem mírovou dohodu. Prusko se zmocnilo části Slezska a své vojenské úsilí následně soustředilo na dobytí Čech, kde se usídlila francouzská šlechta. Země Koruny české nakonec získalo do područí zpět Rakousko.

Česká královna a těžké chvíle

V roce 1743 je Marie Terezie v Praze korunována českou královnou. V následujících letech opět dochází i přes uzavřenou mírovou dohodu ke konfliktu s Pruskem. Rakousko je díky četným válkám vysílené a Marie Terezie přichází o svou sestru Marii Annu, která umírá záhy, co porodí mrtvé dítě.

Stejně jako lid, je nekonečnými vojenskými spory s Francií, unavená i spojenecká Anglie, která tlačí Marii Terezii k podpisu mírové dohody. Konzervativní Rakušanka váhá a dohodu zdržuje. Anglie proto s Francií uzavře mír bez ní. Později je však okolnostmi k podpisu donucena a 18. října 1748 dochází k ukončení bojů o rakouské dědictví. Dohodou Rakousko sice s konečnou platností ztrácí Slezsko a další drobné území, ale současně obhajuje Rakouské Nizozemí a Milán. Země, které na mírovou dohodu přistoupily, navíc definitivně potvrdily pragmatickou sankci – zajišťující dědičné právo pro ženské následovníky trůnu v Habsburské monarchii pod vládou Habsburků včetně Uher.

Tereziánské reformy

Dlouhá válečná léta Rakousko oslabila a Marie Terezie si uvědomovala, že aby byla monarchie zachráněna, je nutné přistoupit k modernizaci. Cílevědomá panovnice dala vzniknout mnohým pokrokovým reformám. Ty jsou nazývány jako Tereziánské a navazují na ně reformy Josefínské pokračovatele Marie Terezie, jejího syna Josefa II.

Na základě těchto reforem byla například centralizována správa monarchie, státní správa byla profesionalizována. Trestní právo bylo sjednoceno, ovšem některé jeho pasáže nebyly od středověku příliš pozměněny. Byly například tolerovány brutální praktiky u výslechu, jako je mučení. Za vlády Marie Terezie byly vytvořeny katastry, podobné těm dnešním. Stát podporoval podnikání a bylo zavedeno clo. S pomocí Johanna Ignaze Feilbegra bylo reformováno školství. Výsledkem společné práce bylo vydání všeobecného školního řádu, všeobecná vzdělávací povinnost pro dívky i chlapce, typizace škol a mnoho dalších. Za její vlády vznikaly nové cesty, byly číslovány domy a měrné jednotky sjednoceny.

Tolar Marie Terezie – nejrozšířenější měna v Uhersku

Další významnou změnou byla měnová reforma, která zahrnovala centralizaci mincovnictví, jednotný vzhled mincí, první papírové peníze a další. Marie Terezie i přes vládu osvícenského absolutismu zůstala značně konzervativní přesvědčená katolička protireformačního zaměření. Své rádce si však vybírala z jejich řad a proto byly výsledky reforem vyvážené.

Závěr života a posmrtné smíření s celoživotním sokem

Poslední léta života byla pro Marii Terezii náročná. Nikdy se nedokázala smířit se smrtí svého manžela. Stáří jí znesnadňovaly časté neshody se synem Josefem a také krátká, ale stresující válka o bavorské dědictví, kterou zahájil opět Fridrich II. Královna trpěla vysokým krevním tlakem a plicní dysfunkcí, na kterou 29. listopadu 1780 zemřela. Byla pochována v kapucínské kryptě vedle své milované vychovatelky a manžela. Během intenzivních bohoslužeb jí vzdal čest dokonce i její celoživotní nepřítel Fridrich II.

Marie Terezie - nová pamětní medaile zušlechtěná ryzím zlatem

Naše královna Marie Terezie – nová pamětní medaile zušlechtěná ryzím zlatem

Nová pamětní medaile, vydaná při příležitosti 305.výročí narození Marie Terezie je dostupná pouze v nabídce Národní Pokladnice. Její průměr je 33 mm a hmotnost 15 g. Za symbolickou cenu 129 Kč ji navíc získáte zušlechtěnou ryzím zlatem. Poštovné a balné je zdarma. Pro náročnější sběratele jsou připraveny dva balíčky, obsahující příslušenství. Za 239 Kč získáte pozlacenou pamětní medaili s Certifikátem autentičnosti. Balíček za 249 Kč obsahuje kromě pozlacené pamětní medaile a Certifikátu také elegantní album pro uložení pamětní medaile, velkoformátovou mapu habsburské monarchie a brožuru o životě Marie Terezie.

Pamětní medaile Marie Terezie je samostatným produktem a na její objednávku nejsou vázány žádné další odběry ani platby. Každý zákazník obdrží společně s objednanou medailí také nezávaznou nabídku na další tematické medaile z uzavřené mini kolekce, kterými si může (ale nemusí!) numismatické album doplnit.

Pro více informací o nabídce navštivte stránku www.kralovnaceska.cz.

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.