Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Vstoupil do dějin jako Konstantin Veliký – byl nejen vynikající stratég a politik, ale také po dlouhé době jediný vládce Římské říše, který provedl řadu reforem, přičemž k nejvýznamnějším počinům patřilo, že ustanovil křesťanství státním náboženstvím. Křesťanství tak i díky němu mohlo doslova ovládnout celou Evropu!

Nemanželské dítě

Portrét Konstantina Velikého na mozaice v chrámu Hagia Sofia

Kořeny tohoto velkého vládce nejsou zcela jasné. O roce jeho narození se vedou sáhodlouhé diskuze, které končí zpravidla hypotézami. Za nejpravděpodobnější rok je uváděn některý mezi léty 274 a 288 n. l. Co však jasné je, že na svět přišel 27. února ve městě Naissos (což je dnešní Niš v Srbsku) jako Flavius Valerius Aurelius Constantinus.

Z historických pramenů je patrné, že Konstantinovi rodiče nebyli nikdy sezdáni. Jeho otec Constatio, prezdívaný Chlorus, byl římským vojákem, později důstojníkem, který získal řadu uznání ve vojsku císaře Aureliána. Dokonce se později stal správcem několika provincií, čímž si získal značnou moc. Matkou byla jistá Helena, kterou historické prameny označují za ženu velice nízkého původu, pracující v zájezdním hostinci, jež byla později prohlášena za svatou.

Konstantin v útlém mládí nebyl příliš ve styku se svými rodiči a byl vychováván na dvoře císaře Diokleciána, kde přišel do styku s řadou intelektuálů své doby.

Osudové znamení

V době, kdy Dioklecián jmenoval za svého nástupce a zástupce Valeria, začal se Konstantin cítit ohroženě na životě a utekl za svým otcem do Británie. Tam se úspěšně účastnil vojenských tažení a po smrti svého otce se dokonce stal velitelem vojska. Postupně začal získávat stále větší moc, což vedlo až k tomu, že si dovolil zaútočit v roce 312 na Řím a postavit se svému nepříteli Maxentiovi. Zásadní bitvou mezi nimi byla bitva u Milvijského mostu. Dle pověsti se Konstantinovi noc před bitvou zjevilo znamení od křesťanského boha v podobě kříže s nápisem „V tomto znamení zvítězíš." Konstantin nakonec v bitvě opravdu zvítězil, což pro něj znamenalo definitivní obrat ke křesťanství.

Jak se Konstantin zapsal do dějin

Krátce po svém vítězství vydal Edikt milánský, v němž se společně s augustem východu Licinem zavázal k zrovnoprávnění náboženství. Edikt byl toleranční patent, který zaručoval rovnoprávnost křesťanství s ostatními náboženstvími. Historická důležitost tkví v tom, že právě díky němu křesťanství mohlo ovládnout Evropu.

Konstantin s Licinem zprvu vycházeli velice dobře, avšak nic netrvá věčně a i oni dva se dostali do vzájemných sporů, jež vyústily ve války. Jedna z takových válek vznikla, když Licinius začal pronásledovat křesťany. Konstantin na tento útok reagoval zničením armády a Liciana nechal popravit. Poté se stal po dlouhé době jediným a neomezeným vládcem nad celou říší.

Ke Konstantinovým dalším významným počinům patřilo, že nechal přestěhovat hlavní město. Za své sídlo si vybral město Byzantion, které sehrálo zásadní roli o jeho velkolepé vítězství ve válce. Nové hlavní město pojmenoval po sobě – Konstantinopol.

Závěr života

Konstantin Veliký se v závěru svého života zabýval nejen reformami, ale také řešil výboje Gótů, Vandalů či Peršanů, kteří ohrožovali hranice říše. Když však proti nim chtěl vytáhnout, onemocněl a krátce nato zemřel. Nicméně ještě před svou smrtí se stihl nechat pokřtít.

Veliký vládce na fascinující medaili s vysokým reliéfem

Konstantin I. Veliký na fascinující medaili s vysokým reliéfem

Konstantin I. Veliký žil v době plné změn, v časech bojů o moc vyznačujících se jistou dávkou krutosti. A přesto, že mnohdy mohl vystupovat nelítostně, měl pro svou dobu obrovský význam.

Národní Pokladnice si je dějinného odkazu tohoto císaře vědoma, a proto s radostí přináší svým zákazníkům fascinující medaili z ryzího stříbra 999/1000, jež se pyšní vysokým reliéfem. Medaile je vyražena do 5 uncí (155,5 gramů) ryzího stříbra v kvalitě Antique Finish. Medaile není žádný drobeček, její průměr činí úctyhodných 65 milimetrů.

Pro více informací o impozantní medaili navštivte: Medaile Konstantin Veliký

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.