Přední evropský prodejce mincí a medailí

Přihlásit se

Můj účet:

810 100 500
Váš nákupní košík je prázdný

Před třemi týdny si celý svět připomněl významné křesťanské výročí – 100 let od narození oblíbeného svatého papeže Jana Pavla II. V návaznosti na toto jubileum jsme si pro Vás v Národní Pokladnici připravili novou sbírku stříbrných pamětních medailí s křesťanskou tematikou. Sbírka je věnována 12 apoštolům. My se dnes budeme věnovat sv. Petrovi, který je považován za nejbližšího Ježíšova učedníka, prvního papeže a současně zdobí avers první medaile z 12členné sbírky nazvané „12 Apoštolů“.

Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev

Svatý Petr - první apoštol Kristův na stříbrné medaili

Podle evangelia byl právě Petr skálou, na které Ježíš postavil církev a daroval mu klíč od svatého království. První Ježíšův učedník se původně jmenoval Šimon. Narodil se u Genezaretského jezera a živil se rybolovem.

Podle tvrzení apoštola Jana došlo k prvnímu setkání Šimona a Ježíše v místě působení Jana Křtitele. Za Ježíšem dovedl Šimona jeho bratr Ondřej. Hned při prvním setkání si Ježíš Šimona vyvolil za svého prvního pomocníka a řekl: „A já ti říkám: Ty jsi Petr Skála a na té skále zbuduji svou církev...“.

Úkolem Petra bylo tedy pokračovat v Ježíšově započaté práci. Měl šířit myšlenky evangelia mezi lid židovský i nežidovský a dohlížet na čistotu Ježíškova učení. K ruce měl Petr i dalších 11 učedníků, apoštolů, kterým byly stejně jako Petrovi dány léčitelské schopnosti a dar předávat dál duchovní myšlenky svého pána. V Bibli je dokonce zaznamenáno, že na jeden svátek letnic sestoupil na zem duch svatý a umožnil apoštolům rozumět a mluvit cizími jazyky. Tato schopnost jim měla pomoci šířit víru do mnoha zemí a kultur.

Nárůst Kristových učenců se nelíbil judskému králi Herodu Agrippovi. Apoštoly nechal proto pronásledovat. Uvěznil dokonce i prvního apoštola Petra a odsoudil ho na smrt. Legenda praví, že Ježíšova stoupence zachránil anděl, který se Petrovi v žaláři zjevil. Rozlomil jeho okovy a vyvedl ho na svobodu. Petr pak údajně odešel šířit křesťanství do Asie a následně přesídlil do Říma.

V Římě navázal úzkou spolupráci s Pavlem. Pavel byl občanem Říma a kázal Římanům, zatímco Petr jako Žid Židům a dalším národům. V roce 64 došlo v Římě ke katastrofě – vypukl rozsáhlý požár který zasáhl deset z čtrnácti městských obvodů. Tehdejší panovník, císař Nero označil za viníky křesťany a zahájil jejich pronásledování. Mnozí z přívrženců víry bylo tehdy popraveno na břehu řeky Tibery. Legenda praví že tehdy se Petr rozhodl pro úkryt za branami Říma. Jen co se vydal na cestu, spatřil před sebou Krista a zeptal se ho: „Quo vadis, Domine?“ (Kam kráčíš, Pane?) Ježíš mu odpověděl, že jde do města, aby byl ukřižován podruhé. Petr se zastyděl a do města se vrátil po jeho boku. Následně byl zajat a ukřižován hlavou dolů. Sám si to přál, protože se necítil hoden býti ukřižován stejným způsobem jako jeho pán. Petrovi stoupenci jeho mrtvé tělo následně z kříže sejmuli a pochovali u zdi na Via Cornelia, kde byla za vlády císaře Konstantina I. Velikého zbudována slavná Bazilika sv. Petra.

Petrovi je připisováno autorství dvou epištol. Oba listy Petrovy jsou listy Nového zákona a jsou považovány za jedny z obecných katolických listů. Byly údajně sepsány Petrem za jeho působení v Římě nebo některým z Petrových žáků v letech 100–150.

Svatý Petr je uctíván i dnes a je považován za patrona papežů, církev, ale také řady řemesel včetně rybářství, kamenictví, hodinářství atd. Petr je kromě patronátů nad mnoha řemesly, také ochráncem zdraví (které dnes tolik potřebujeme) a reprezentuje dlouhověkost.

Unikátní sbírka 12 pamětních ražeb z ryzího stříbra jen v nabídce Národní Pokladnice

Svatý Petr - první apoštol Kristův na stříbrné medaili

Apoštolu Petrovi je věnovaná i první stříbrná medaile ze sbírky 12 Apoštolů, která je naprostou novinkou v naší nabídce a najdete ji pouze u nás a v nabídce naší sesterské pobočky na Slovensku.

Na aversu pamětní medaile je vyobrazena slavná socha sv. Petra v pozadí s římskou bazilikou, která je mu zasvěcena. Revers ražby vyobrazuje všech 12 apoštolů a ve středu latinský nápis „DUODECIM APOSTOLI“ (dvanáct apoštolů). Motiv zadní strany je všem 12 stříbrným medailím společný. Motivy pro stříbrnou sadu vytvořil renomovaný italský medailér.

Všechny ražby z dvanáctičlenné sady byly vyraženy ze stříbra nejvyšší ryzosti 999/1000. Sběratelská hodnota je kromě čistoty kovu, umocněna také nejvyšší kvalitou ražby. V praxi to znamená, že byla raznice s vyrytým motivem ručně rozleštěna diamantovou pastou. Výsledkem jejího kontaktu s připraveným střížkem jsou pak numismaty se zrcadlovým povrchem, které jsou sběratelsky nejžádanější.

Více informací o nové sbírce najdou zájemci na webových stránkách www.apostolove.cz

Společnosti skupiny Samlerhuset BV

Upravit nastavení souborů cookie můžete kliknutím na tento odkaz.