Prodávající Národní Pokladnice s.r.o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, zpracovává osobní údaje jako provozovatel podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) ( "GDPR") na následující účely:

 • Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků a potenciálních zákazníků za účelem plnění smlouvy uzavřené s klientem o koupi zboží provozovatele a nezbytných operací potřebných k uzavření této smlouvy na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (plnění smlouvy). V této souvislosti vyžaduje při uzavření smlouvy (objednávce zboží) od (potenciálních) zákazníků údaje, které jsou nezbytné pro dodání objednaného zboží (splnění smlouvy) a jejich neposkytnutí má za následek, že prodávající nemůže vyřídit objednávku a nedojde k uzavření smlouvy. Prodávající uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu se zákazníkem a do konce promlčecí doby případných nároků z ní vyplývajících.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svého zboží - pamětních mincí, medailí a jiného souvisejícího zboží, tj. zasílání adresných nabídek svým zákazníkům případně potenciálním zákazníkům v následujících formách:
  • Prostřednictvím listinných zásilek na základě oprávněného zájmu Prodávajícího nabízet své zboží;
  • Prostřednictvím elektronické komunikace na základě oprávněného zájmu Prodávajícího nabízet své zboží;
  • Prostřednictvím telefonické komunikace na základě souhlasu dotčené osoby, pokud Kupující nebo jiná dotčená osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let. Kupující resp. jiná dotčená osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu.
 • Aby mohl Prodávající zasílat (potenciálním) zákazníkům nabídky svých výrobků, které by je mohly zajímat, provádí prodávající na základě získaných osobních údajů profilování dotčených osob na základě sledování jejich nákupního chování, a to na základě oprávněného zájmu Prodávajícího. Na základě profilování nedochází k žádnému rozhodování, které by mělo pro dotčenou osobu právní účinky nebo účinky, které dotčenou osobu podobně významně ovlivňují. Osobní údaje budou pro tento účel zpracovávány do námitky dotyčné osoby, že o takto profilované nabídky nemá zájem.
 • Kupující resp. jiná dotyčná osoba má právo vznést námitku ke zpracovávání jejích osobních údajů pro účely přímého marketingu kteroukoliv z výše uvedených forem (poštovní / e-mailový / telefonní marketing) nebo také samostatně proti profilování její nákupního chování. V případě uplatnění námitky Prodávající zastaví další zasílání nabídek nebo provádění profilování (podle obsahu námitky). Na právním základě podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (zákonná povinnost) bude pro tento účel Prodávající dále evidovat kontaktní údaje dotyčné osoby, která uplatnila námitky, a to do ukončení marketingové aktivity, proti níž směřovala námitka.
 • Prodávající nahrává svou telefonní zákaznickou linku na účel evidence úkonů provedených ústně během telefonického hovoru, např. objednávka zboží (uzavření smlouvy), její změna, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho odvolání, uplatnění práv dotčených osob ze smlouvy nebo GDPR, a jiné, a to na základě souhlasu dotčené osoby. Volající / volána dotyčná osoba je v úvodu telefonátu na tuto skutečnost upozorněna, přičemž pokračováním v hovoru souhlasí s nahráváním. Dotyčná osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat telefonicky / e-mailem / písemně, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. V případě odvolání souhlasu s evidencí nahrávky, během níž dochází k objednávce zboží resp. jinému právnímu úkonu může být dotyčná osoba vyzvána, aby daný právní úkon učinila jiným způsobem (písemně / elektronicky). Nahrávky Prodávající eviduje po dobu nezbytnou k dosažení konkrétního účelu (podle obsahu nahrávky), v případě zákazníků po dobu trvání smlouvy a související promlčecí doby, nejpozději však do odvolání souhlasu.
 • Prodávající je člen skupiny podniků Samlerhuset. Na vnitřní administrativní účely této skupiny poskytuje Prodávající osobní údaje svých zákazníků a potenciálních zákazníků, případně dalších osob (např. kontaktní osoby smluvních partnerů) společnostem ve skupině Samlerhuset na základě oprávněného zájmu Prodávajícího a společností ve skupině Samlerhuset. Skupina podniků zpracovává tyto údaje po dobu nezbytnou k dosažení účelu zpracování.

  Dotyčná osoba má právo vznést námitky proti poskytování údajů v rámci skupiny podniků na tento účel. Prodávající však věří, že má oprávněné důvody pro takové zpracování, které nezasahuje nepřiměřeně do práv dotčených osob.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob na základě oprávněného zájmu Prodávajícího na prokazování, uplatňování a hájení právních nároků resp. na základě smlouvy uzavřené s dotyčnou osobou, pokud nárok vyplývá z této smlouvy. Prodávající zpracovává údaje pro tento účel po dobu nezbytnou k vydobytí pohledávky a během zákonných promlčecích / prekluzivních lhůt.
 • Prodávající zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, spisové a archivace na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, obchodní zákoník, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají během retenčních lhůt vyžadovaných zákonem resp. registraturních řádem provozovatele.

Prodávající zpracovává pouze osobní údaje osob ve věku od 18 let. (Potenciální) zákazníci jsou při kontaktu s prodávajícím povinni potvrdit, že jsou starší 18 let.

Prodávající využívá při zpracovávání osobních údajů externích poskytovatelů služeb (zprostředkovatelů podle čl. 28 GDPR), jejichž aktuální seznam je součástí Všeobecných obchodních podmínek. Osobní údaje dotčených osob mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud je to právní základ, například provozovateli nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, podniku poskytujícímu služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcem provozovatele, soudem a exekutorem v souvislosti s vymáháním pohledávek apod.

Kupující resp. jiná dotyčná osoba se může na Prodávajícího obrátit se žádostí o přístup k osobním údajům (o informace o zpracovávání svých osobních údajů) dle čl. 15 GDPR, o opravu nebo výmaz podle čl. 16 a 17 GDPR, o omezení zpracování podle čl. 18 GDPR a se žádostí o získání nebo přenos svých osobních údajů dalšímu provozovateli (přenositelnost údajů) dle čl. 20 GDPR nebo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. Dotyčná osoba se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na odpovědnou osobu jmenovanou prodávajícím (viz kontaktní údaje uvedené níže). Kromě toho se Kupující resp. jiná dotyčná osoba může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Dotčené osoby mohou výše uvedené práva uplatnit písemně / telefonicky / e-mailem na následujících kontaktních místech prodávajícího:

Národní Pokladnice s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
E-mail: info@narodnipokladnice.cz
Telefon: 810 100 500
Fax: 245 001 801

nebo přímo u odpovědné osoby provozovatele:

E-mail: poverenec@narodnipokladnice.cz
Telefon: 810 100 500
Fax: 245 001 801

 

Účinnost: 25. 5. 2018