I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi společností Národní Pokladnice s.r.o., IČ 285 07 622, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 146644 (dále jen „Prodávající“) a fyzickými osobami, které nejednají v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Kupující“). Odesláním objednávky Prodávajícímu Kupující vyjadřuje, že se s těmito VOP seznámil, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

II. Nabídka zboží
Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce Kupujícího. Zbožím se v těchto VOP rozumí pamětní mince a medaile a další související předměty uvedené v nabídce Prodávajícího, jejíž součástí je i cena zboží a související poplatky, a která je uvedena na webové stránce Prodávajícího www.narodnipokladnice.cz nebo v jiných propagačních materiálech Prodávajícího (např. komerční inzerce v tisku, katalog, typový dopis) (dále jen „Nabídka“).

Informace o aktuální Nabídce zasílá Prodávající stávajícím i potenciálním budoucím zákazníkům přímo nebo prostřednictvím obchodních partnerů prostředky komunikace na dálku. V případě stávajících zákazníků může Prodávající zasílat informace o aktuální či akční Nabídce společně s již objednaným zbožím. V informaci o Nabídce uvedené na webové stránce Prodávajícího nebo v jiných propagačních materiálech je vždy uvedena doba její platnosti. Nabídka však může být ukončena i před uplynutím doby platnosti, a to v případě vyčerpání zásob zboží. Po skončení doby platnosti Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo kdykoliv změnit Nabídku.

V případě akční Nabídky si Prodávající vyhrazuje právo určit maximální množství určitého zboží, které může jeden Kupující zakoupit, či stanovit, že jeden Kupující je oprávněn zakoupit pouze jeden kus daného zboží. O tomto omezení bude Prodávající Kupujícího v rámci akční Nabídky informovat.

III. Objednávka zboží a uzavření kupní smlouvy
Objednávky lze činit písemně, a to jejím odesláním buď na kontaktní adresu, emailem nebo telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP, nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího www.narodnipokladnice.cz.

V objednávkovém formuláři umístěném na webové stránce Prodávajícího Kupující vyplní svoje jméno a příjmení, adresu bydliště, telefon a e-mail, případně zákaznické číslo, pokud mu bylo dříve přiděleno. Při výskytu zjevných chyb v zadávaných údajích (např. nesprávný formát internetové adresy nebo telefonního čísla, zjevně neexistující adresa) nebude Kupujícímu umožněno bez jejich opravy objednávku odeslat. Před samotným odesláním objednávky bude Kupující internetovou aplikací vždy vyzván k překontrolování zadaných údajů a k jejich případné opravě.

Odesláním objednávky Kupující zároveň stvrzuje, že souhlasí s použitím komunikace na dálku, že byl předem informován o všech náležitostech kupní smlouvy, že se seznámil s VOP, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, že s nimi souhlasí a zavazuje se je plně dodržovat.

Za platnou se považuje pouze objednávka obsahující následující povinné údaje: (i) specifikace objednávaného exempláře zboží (sbírky); (ii) jméno a příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail, popř. fax Kupujícího; (iii) souhlas s VOP; a (iv) v případě objednávky učiněné písemně též podpis. Kupující je povinen v objednávce rovněž uvést svoje zákaznické číslo, pokud mu bylo Prodávajícím dříve přiděleno.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, jestliže: (i) údaje uvedené v objednávce jsou chybné, neúplné či fiktivní; nebo (ii) Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil ani je včas nevrátil; nebo (iii) došlo k vyčerpání zásob objednaného zboží.

Předmětem objednávky je jednotlivý exemplář zboží a v případě exemplářů, které jsou součástí sbírky, též další exempláře zboží z téže sbírky. V případě, že Kupující neuplatní ve stanovené lhůtě své právo odstoupit od smlouvy, popř. zrušit objednávku dalších exemplářů zboží z téže sbírky, je povinen objednané zboží odebrat a zaplatit kupní cenu, včetně souvisejících poplatků.

Je-li v Nabídce uvedeno, že exemplář zboží je součástí sbírky exemplářů, objednává si Kupující odesláním objednávky první exemplář zboží ze sbírky za zvýhodněnou cenu. Pokud Kupující nevyužije svého práva uvedeného v článku VII. těchto VOP od kupní smlouvy ohledně prvního exempláře ze sbírky odstoupit, platí, že si objednává i další exempláře ze sbírky uvedené v Nabídce, které budou Kupujícímu zasílány pravidelně v intervalech uvedených v Nabídce. Kupující má možnost zasílání exemplářů ze sbírky kdykoliv ukončit, a to postupem uvedeným v článku VII. těchto VOP.

Objednávka zboží učiněná Kupujícím je ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) přijetím návrhu kupní smlouvy ohledně objednaného exempláře nebo exemplářů zboží. Objednatel bere na vědomí, že kupní smlouva ohledně příslušného exempláře zboží, resp. exemplářů zboží ze sbírky, je uzavřena okamžikem doručení objednávky Prodávajícímu, za předpokladu, že ji Prodávající v souladu s těmito VOP neodmítne.

Prodávající je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit obdržení objednávky. Pokud Prodávající objednávku odmítne, bude součástí potvrzení o obdržení objednávky též oznámení o jejím odmítnutí a důvodech tohoto odmítnutí.

Pokud je objednávka učiněna pomocí elektronických prostředků, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webové stránce Prodávajícího, poskytne Prodávající Kupujícímu v textové podobě kromě potvrzení obdržení objednávky, která představuje uzavřenou kupní smlouvu, i znění VOP, a to na e-mailovou adresu, kterou Kupující zadal do objednávkového formuláře. Současně bude toto potvrzení objednávky spolu se zněním VOP uloženo u Prodávajícího, a to minimálně do zániku závazků z kupní smlouvy. Pokud v této době Kupující požádá o přístup ke své potvrzené objednávce, Prodávající mu opakovaně zašle potvrzení objednávky spolu s VOP v textové podobě na e-mailovou adresu Kupujícího. Pokud si Kupující vyžádá přístup k těmto dokumentům v jiné formě, umožní mu to Prodávající poté, co Kupující uhradí náklady, které tím Prodávajícímu vzniknou.

IV. Databáze zákazníků Prodávajícího
Kupující bere na vědomí, že Prodávající vytváří na základě jednotlivých objednávek Kupujících databázi svých zákazníků, která slouží k zajišťování komunikace s Kupujícím při jednání o uzavření kupních smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím a následného plnění již uzavřených kupních smluv (zejm. dodávání zboží Kupujícímu) na základě těchto VOP a k následnému nabízení obchodu a služeb Kupujícímu (včetně šíření obchodních sdělení Prodávajícího a jeho obchodních partnerů ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Každému Kupujícímu je tak v databázi Prodávajícího přiděleno samostatné zákaznické číslo, ke kterému jsou přiřazeny údaje, které Kupující uvedl v objednávce.
V souvislosti s objednávkou bez ohledu na způsob objednávky, tedy i v případě, pokud si Kupující objedná produkt jiným způsobem než na internetových stránkách nebo v e-shopu Prodávajícího (např. vyplněním a zasláním předtištěné objednávky nebo telefonicky), je mu vytvořen zákaznický účet se zákaznickým číslem obdobně jako při registraci na internetových stránkách a v e-shopu Prodávajícího. O tom je Kupující informován Prodávajícím e-mailem nebo jiným vhodným způsobem s tím, že Kupující má veškerá práva dle čl. IX VOP včetně práva na výmaz (tedy i právo na zrušení takto vytvořeného účtu).

Kupující je povinen v průběhu trvání svého smluvního vztahu s Prodávajícím informovat Prodávajícího o změně údajů, které uvedl v objednávce, bez zbytečného odkladu poté, co příslušná změna nastala. Jinak Prodávající neodpovídá za újmu, která tím může Kupujícímu vzniknout, zejména pak v souvislosti s doručováním zboží Kupujícímu.

Pokud Kupující učiní více objednávek, ve kterých se bude některý z jeho identifikačních nebo kontaktních údajů vzájemně lišit (zejm. jméno, příjmení, adresa bydliště, telefon, e-mail, popř. fax), případně učiní objednávku, ve které neuvede přidělené zákaznické číslo a některý z jeho identifikačních údajů se bude lišit od údajů uvedených v databázi Prodávajícího, nebude Prodávající povinen jakkoli zjišťovat totožnost Kupujícího a bude oprávněn se domnívat, že objednávku učinilo více Kupujících. Kupující proto bere na vědomí a souhlasí, že v tomto případě může být veden v databázi zákazníků Prodávajícího jako několik Kupujících, každý se samostatným zákaznickým číslem. Pokud Prodávající zjistí, že je Kupujícímu přiděleno více zákaznických čísel, sloučí jeho údaje pod zákaznické číslo, které mu bylo přiděleno nejdříve a ostatní zákaznická čísla zruší. O tomto pak Prodávající informuje Kupujícího.

V. Dodací podmínky
Prodávající dodává objednané zboží v rámci České republiky na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zboží prostřednictvím České pošty s.p., popř. jiného držitele poštovní licence nebo osoby oprávněné poskytovat zasilatelské služby. Objednaný exemplář, v případě objednávky jednoho exempláře nebo první objednaný exemplář zboží ze sbírky exemplářů, bude Kupujícímu expedován do 14 dnů ode dne přijetí objednávky Prodávajícím, pokud objednávka nebyla odmítnuta.

Je-li exemplář součástí sbírky, další exempláře zboží téže sbírky budou Kupujícímu odesílány pravidelně přibližně do 3-4 týdnů ode dne odeslání poslední zásilky. Z jakéhokoliv důvodu opožděné dodání včas odeslané zásilky neopravňuje Kupujícího k odmítnutí jejího převzetí, ani k požadování náhrady či slevy za nedodržení doby dodání.

Prodávající přikládá ke každému objednanému exempláři zboží certifikát autentičnosti a ke každé objednané sbírce osvědčení o vlastnictví a podle její velikosti může přiložit též sběratelský box na bezpečné uchování mincí.

Prodávající zaručuje odpovídající způsob balení zboží tak, aby bylo zboží Kupujícímu doručeno v co nejlepším stavu.

VI. Kupní cena a platební podmínky. Výhrada vlastnictví.
Kupní cena jednotlivých exemplářů zboží včetně DPH je uvedena v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky.

Je-li exemplář součástí sbírky, takto sjednaná cena vždy platí pro první exemplář zboží z objednané sbírky.

V případě, že dojde k vyčerpání zásob exemplářů z příslušné sbírky a Prodávajícímu se nepodaří zajistit od svých dodavatelů nové nebo náhradní exempláře za stejnou cenu jako původní (např. z důvodu zvýšení cen drahých kovů na celosvětových trzích), může Prodávající podle své volby buď (i) ukončit dodávku exemplářů z dané sbírky oznámením této skutečnosti prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku Kupujícímu (dále jen „Oznámení o ukončení dodávky“); anebo (ii) Kupujícímu takovýmto způsobem oznámit pokračování v dodávání exemplářů z dané sbírky za nově stanovenou cenu, a to před dodáním exempláře z dané sbírky za novou cenu (dále jen „Oznámení o pokračování“).

Dnem doručení Oznámení o ukončení dodávky exemplářů z dané sbírky Kupujícímu dochází k ukončení kupní smlouvy výpovědí.

Pokud Kupující nesouhlasí s pokračováním v dodávání exemplářů z dané sbírky za nově stanovenou cenu, může oznámit Prodávajícímu ukončení přijímání zboží (exemplářů z dané sbírky) písemným oznámením doručeným Prodávajícímu způsobem uvedeným v článku VII. těchto VOP v přiměřené lhůtě stanovené Prodávajícím v Oznámení o pokračování, která nesmí být kratší než 14 dní od doručení tohoto Oznámení o pokračování Kupujícímu. Nevyužitím práva Kupujícího oznámit Prodávajícímu ukončení přijímání zboží není dotčeno jeho právo ukončit přijímání zboží kdykoliv po uplynutí této lhůty.

Poštovné a balné je účtováno samostatně a v kupní ceně není zahrnuto. Jiné poplatky kromě poštovného a balného nejsou spolu s kupní cenou Kupujícímu účtovány. Účtovaná částka poštovného a balného je uvedena v Nabídce a Kupující s ní projeví souhlas podáním objednávky. Poštovné a balné, které si Prodávající takto účtuje, ve skutečnosti představuje jen část pro tento účel skutečně vynaložených nákladů. Prodávající si vyhrazuje právo zvýšit účtovanou částku poštovného a balného za předpokladu, že dojde k zvýšení nákladů na balení zboží, jeho dopravu nebo ke zvýšení ceny poštovních nebo zasilatelských služeb osoby, kterou k doručování zboží Kupujícímu Prodávající využívá.

Oznámení o zvýšení účtované částky poštovného a balného zašle Prodávající Kupujícímu některým z prostředků komunikace na dálku nejpozději současně s dodáním exempláře z dané sbírky, od kterého Prodávající účtuje zvýšené poštovné a balné.

Zaplacení kupní ceny a účtované částky poštovného a balného se realizuje bankovním převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě údajů uvedených na složence doprovázející objednané zboží nebo na dobírku, přičemž k platbě dojde při převzetí zboží Kupujícím na poště nebo při jeho dodání Kupujícímu poštovním doručovatelem či kurýrem.

Prodávající si vyhrazuje právo u vybraných exemplářů zboží umožnit Kupujícímu úhradu kupní ceny ve splátkách, a to bez jakéhokoliv navýšení kupní ceny. Možnost uhrazení kupní ceny ve splátkách si Kupující volí při vyplňování objednávky zaškrtnutím příslušné možnosti v objednávce. Počet splátek a jejich výše je uvedena u jednotlivých exemplářů zboží v Nabídce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout možnost úhrady kupní ceny ve splátkách v případě, kdy Kupující v minulosti porušil svůj závazek vůči Prodávajícímu a dodané zboží Prodávajícímu nezaplatil, ani je včas nevrátil. O odmítnutí možnosti uhradit kupní cenu ve splátkách bude Kupující informován v rámci potvrzení objednávky Prodávajícím.

Bez ohledu na předání zboží nabývá Kupující vlastnické právo k objednanému zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Do doby úplného zaplacení kupní ceny je zboží ve vlastnictví Prodávajícího.

VII. Ukončení přijímání zboží, odstoupení od smlouvy a vrácení zboží
Kupující je oprávněn kdykoliv a bez uvedení důvodu vrátit objednané bezvadné zboží zpět Prodávajícímu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. O vrácení zboží může Kupující vyrozumět Prodávajícího buď písemným oznámením na kontaktní adresu, e-mailovou adresu nebo popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP Kupující vrací zboží odesláním na adresu: Národní Pokladnice s.r.o., Odnos, 223 10 Praha 023, a to v originálním obalu (kapsli), se všemi přiloženými doklady a s originální fakturou, pokud je má k dispozici. Náklady na vrácení bezvadného zboží Prodávajícímu hradí Kupující.

Kupující je dále oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od každé uzavřené kupní smlouvy, a to ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí prvního exempláře zboží dodaného na základě příslušné kupní smlouvy. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto VOP. Odstoupením se příslušná kupní smlouva od počátku ruší. O odstoupení může Kupující vyrozumět Prodávajícího buď písemným oznámením na kontaktní adresu, e-mailovou adresu nebo popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP. Uplatnil-li Kupující právo na odstoupení od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit příslušné zboží Podávajícímu odesláním na adresu: Národní Pokladnice s.r.o., Odnos, 223 10 Praha 023, a to v originálním obalu (kapsli), se všemi přiloženými doklady a s originální fakturou, pokud je má k dispozici. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu hradí Kupující.

Kupující je dále oprávněn se kdykoliv v průběhu trvání kupní smlouvy rozhodnout, že v odběru jednotlivých exemplářů ze sbírky nebude pokračovat a ukončit přijímání dalších exemplářů ze sbírky písemným oznámením o ukončení přijímání zboží adresovaným Prodávajícímu. Písemné oznámení o ukončení přijímání zboží musí být doručeno Prodávajícímu na kontaktní adresu, e-mailovou adresu popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP. Doručením oznámením o ukončení přijímání zboží, resp. dalších exemplářů zboží ze sbírky Prodávajícímu dochází k ukončení kupní smlouvy výpovědí.

Pokud před vrácením zboží Kupující (ať z důvodu vrácení bezvadného zboží, odstoupení od kupní smlouvy nebo výpovědi smlouvy) již zaplatil Prodávajícímu kupní cenu zvýšenou o poštovné a balné, popř. její část za zboží, které je povinen Prodávajícímu vrátit, vrátí mu Prodávající zaplacenou částku do 14 dnů ode dne, doručení oznámení o vrácení zboží nebo oznámení o odstoupení od kupní smlouvy či výpovědi kupní smlouvy Prodávajícímu. Prodávající však není povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou částku dříve, než mu Kupující vrátí přijaté zboží nebo prokáže, že mu přijaté zboží odeslal. Vrácení zboží Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originálním účtem urychlí vrácení zaplacené ceny zboží Prodávajícím Kupujícímu. Zaplacenou částku Prodávající vrátí Kupujícímu stejným způsobem, jakým tuto částku od Kupujícího přijal. Pro případ, že si Kupující objednal u Prodávajícího i další zboží, souhlasí s tím, že zaplacená částka může být využita na úhradu dalších zásilek. Jiným způsobem může být zaplacená částka Kupujícímu vrácena, pokud o příslušný způsob vrácení Kupující požádá Prodávajícího telefonicky na telefonním čísle Prodávajícího, anebo oznámením doručeným Prodávajícímu písemně na kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu Prodávajícího uvedené v čl. X těchto VOP a pokud tím nevzniknou další náklady.

Skutečnost, že zboží nebude vráceno Prodávajícímu v originálním obalu (kapsli) s přiloženými doklady a originální fakturou však nemá vliv na platnost ani účinnost odstoupení od smlouvy či výpověď kupní smlouvy Kupujícím. Prodávající má však právo požadovat na Kupujícím v souladu s ustanovením § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku vydání tohoto originálního obalu (kapsle) nebo v případě, že toto vydání není možné, peněžitou náhradu jakožto ekonomickou protihodnotu toho, co nemůže být vydáno.

VIII. Odpovědnost za vady, reklamační řád
Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho předání Kupujícímu.

Prodávající dále poskytuje Kupujícímu doživotní záruku kvality a pravosti zboží, a to za podmínky, že je zboží odpovídajícím způsobem uchováváno.

Záruka se nevztahuje na poškození, k němuž došlo v důsledku nesprávné manipulace se zbožím nebo v důsledku jiného nesprávného zásahu.

V případě, že zboží při převzetí Kupujícím má vady (zejm. nemá sjednanou či Prodávajícím tvrzenou jakost a užitné vlastnosti, neodpovídá požadavkům právních předpisů, není dodáno v odpovídajícím množství nebo hmotnosti apod.) má Kupující právo požadovat na Prodávajícím dle svého uvážení buď bezplatné odstranění vad, a to podle požadavku Kupujícího, buď výměnou zboží (dodáním nového zboží bez vad) nebo dodáním chybějícího zboží, přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo je oprávněn od příslušné kupní smlouvy odstoupit. Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny. Kupujícímu, který má výše uvedená práva z vadného plnění, náleží i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, toto právo na náhradu nákladů musí Kupující uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu. Odstoupení od smlouvy se v tomto případě bude řídit ustanoveními článku VII. těchto VOP. Stejná práva z vad má Kupující, projeví-li se vady zboží v době 24 měsíců ode dne převzetí zboží Kupujícím dle ustanovení § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku nebo v záruční době stanovené těmito VOP. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se dle ustanovení § 2165 odst. 2 Občanského zákoníku za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Kupující je povinen dodané zboží zkontrolovat bez zbytečného odkladu po dodání a informovat Prodávajícího o zjištěných vadách. Vyskytnou-li se vady zboží později, je Kupující povinen o nich informovat Prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co se o vadách dozví.

Kupující může informovat Prodávajícího o vadách zboží (oznámení o reklamaci) oznámením učiněným zejména písemně na kontaktní adresu nebo e-mailovou adresu Prodávajícího, popřípadě telefonicky na telefonní číslo Prodávajícího uvedené v článku X těchto VOP. Oznámení o reklamaci musí Kupující dostatečně přesně popsat zjištěné vady zboží a uvést informace potřebné k identifikaci Kupujícího a reklamovaného zboží včetně čísla objednávky. Oznámení o reklamaci musí rovněž obsahovat způsob vyřízení reklamace požadovaný Kupujícím (volbu nároku, který Kupující může v případě výskytu vad uplatnit).

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje.

Osoba pověřená Prodávajícím vyřízením reklamace rozhodne o přijetí či odmítnutí reklamace ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává přiměřená doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující má právo požadovat vyřízení reklamace způsobem určeným v oznámení o reklamaci. V případě, že je Kupujícím požadována přiměřená sleva z kupní ceny, rozhodne o její výši Prodávající. Při určení její přiměřenosti přihlédne Prodávající k tomu, o kolik se v důsledku vady snížila obvyklá cena zboží, zejména se zřetelem na rozsah vady.

Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě výměny vadného zboží za bezvadné, vrácení nebo opravy vadného zboží Kupující nehradí další náklady na poštovné a balné, bude-li zásilka odeslána prostřednictvím České pošty s.p. Pokud Kupující zvolí jiný způsob vrácení dodaného zboží, náklady na vrácení či odeslání převyšující náklady, které by byly vynaloženy odesláním prostřednictvím České pošty s.p., hradí Kupující, pokud tyto vyšší náklady neuzná Prodávající jako účelně vynaložené. Kupující si uschová doklad o odeslání nebo vrácení zásilky zpět Prodávajícímu.

IX. Ochrana osobních údajů
Podáním platné objednávky podle článku III. těchto VOP uděluje Klient Prodávajícímu, jako správci osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“), souhlas ke zpracování osobních údajů, které Kupující Prodávajícímu poskytl nebo v budoucnu poskytne v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto VOP, zejména pak údaje uvedené v objednávkách zboží a služeb Prodávajícího. Souhlas se vztahuje na zpracování pro účely marketingu včetně profilování a předávání osobních údajů v rámci skupiny Samlerhuset, jejímž je Prodávající členem. V ostatních případech je zpracování prováděno na jiných právních základech, zejména za účelem plnění smlouvy a na základě oprávněného zájmu Prodávajícího.

Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány za účelem jednání o uzavření kupních smluv mezi Kupujícím a Prodávajícím a následného plnění již uzavřených kupních smluv (zejm. dodávání zboží Kupujícímu) na základě těchto VOP, dále za účelem vytváření databází zákazníků Prodávajícího, profilování a následného nabízení obchodu a služeb Kupujícímu (včetně šíření obchodních sdělení Prodávajícího a jeho obchodních partnerů ve smyslu § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů). Osobní údaje Kupujícího budou zpracovávány automaticky, a pokud budou Kupujícím poskytnuty v jiné než elektronické podobě, budou nejprve manuálně převedeny do elektronické podoby a následně zpracovávány automaticky. Podrobnosti k jednotlivým účelům zpracování jsou následující:

 1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících za účelem plnění smlouvy uzavřené s Kupujícím o koupi zboží a nezbytných operací potřebných k uzavření této smlouvy (plnění smlouvy). V této souvislosti vyžaduje při uzavření smlouvy (objednávce zboží) od (potenciálních) Kupujících údaje, které jsou nezbytné pro dodání objednaného zboží (splnění smlouvy) a jejich neposkytnutí má za následek, že Prodávající nemůže vyřídit objednávku a nedojde k uzavření smlouvy. Prodávající uchovává osobní údaje pro tento účel během trvání smluvního vztahu s Kupujícím a do konce promlčecí doby případných nároků z něj vyplývajících.
 2. Prodávající zpracovává osobní údaje také za účelem přímého marketingu svého zboží - pamětních mincí, medailí a jiného souvisejícího zboží, tj. zasílání adresných nabídek Kupujícím případně potenciálním Kupujícím následujícími způsoby:
  • Prostřednictvím listinných zásilek a elektronické komunikace na základě oprávněného zájmu Prodávajícího nabízet své zboží;
  • Prostřednictvím telefonické komunikace na základě souhlasu Kupujícího, pokud Kupující nebo jiná osoba poskytla svůj dobrovolný souhlas, a to na dobu 10 let. Kupující resp. jiná osoba může svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to buď telefonicky, písemně, e-mailem nebo prostřednictvím internetové stránky Prodávajícího, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu.
 3. Aby mohl Prodávající zasílat (potenciálním) Kupujícím nabídky svých výrobků, které by je mohly zajímat, provádí Prodávající na základě získaných osobních údajů profilování dotčených osob tím, že sleduje jejich nákupní chování, a to na základě souhlasu Kupujícího. Na základě profilování nedochází k žádnému rozhodování, které by mělo pro subjekty údajů právní účinky nebo se jich obdobným způsobem významně dotýkalo.
 4. Kupující resp. jiný subjekt údajů má právo vznést námitky proti zpracovávání svých osobních údajů pro účely přímého marketingu prováděného kterýmkoliv z výše uvedených způsobů (poštovní / e-mailový / telefonní marketing) nebo také samostatně proti profilování jeho nákupního chování. V případě uplatnění námitky Prodávající ukončí další zasílání nabídek nebo provádění profilování (podle obsahu námitky). Prodávající je v takovém případě oprávněn v nezbytném rozsahu zpracovávat osobní údaje Kupujícího, aby splnil zákonnou povinnost nezasílat Kupujícímu marketingová sdělení a neprovádět profilování.
 5. Prodávající pořizuje záznamy ze své telefonní zákaznické linky za účelem záznamu úkonů provedených ústně během telefonického hovoru, např. objednávka zboží (uzavření smlouvy), její změna, udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jeho odvolání, uplatnění práv dotčených osob ze smlouvy nebo GDPR, a další, a to na základě souhlasu dotčené osoby. Volající / volaný (potenciální) Kupující je v úvodu telefonátu na tuto skutečnost upozorněn, přičemž pokračováním v hovoru souhlasí s pořizováním záznamu. (potenciální) Kupující může svůj souhlas kdykoliv odvolat telefonicky / e-mailem / písemně, přičemž to nebude mít vliv na zákonnost zpracování údajů před odvoláním souhlasu. V případě odvolání souhlasu s pořízením záznamu, během níž dochází k objednávce zboží resp. jinému právnímu úkonu, může být dotyčná osoba vyzvána, aby daný právní úkon učinila jiným způsobem (písemně / elektronicky). Záznamy Prodávající uchovává po dobu nezbytnou k dosažení konkrétního účelu (podle obsahu nahrávky), v případě Kupujících po dobu trvání smlouvy a související promlčecí doby nebo do odvolání souhlasu.
 6. Prodávající je členem skupiny podniků Samlerhuset a poskytuje osobní údaje Kupujících a potenciálních Kupujících, případně dalších osob (např. kontaktní osoby smluvních partnerů) společnostem ve skupině Samlerhuset na základě souhlasu (osobní údaje Kupujících) a za účelem administrativních činností skupiny Samlerhuset (kontakty obchodních partnerů) na základě oprávněného zájmu. Skupina podniků zpracovává tyto údaje po dobu nezbytnou k dosažení jednotlivých účelů zpracování za stejných podmínek jako Prodávající.
 7. Prodávající zpracovává osobní údaje v souvislosti s vymáháním pohledávek a obrany proti nárokům třetích osob na základě oprávněného zájmu k prokazování, uplatňování a hájení právních nároků. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, a to po dobu nezbytnou k vymožení pohledávky a během zákonných promlčecích / prekluzivních lhůt.
 8. Prodávající zpracovává osobní údaje také tam, kde je to nezbytné ke splnění jeho zákonných povinností, zejména v oblasti účetních a daňových předpisů, na základě plnění zákonné povinnosti (zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmu, zákon o DPH, daňový řád, občanský zákoník atd.). Údaje se uchovávají po dobu stanovenou jednotlivými zákony.


Souhlas se zpracováním osobních údajů v případech, kdy je souhlas vyžadován, Kupující uděluje Prodávajícímu dobrovolně na dobu 10 let a může jej kdykoli bezplatně odvolat oznámením zaslaným Prodávajícímu na adresu nebo způsobem uvedeným v článku X. těchto VOP. Souhlas může být opakovaně obnoven. Kupující má právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným Prodávajícímu, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Kupující má dále právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Kupující se může se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenovaného Prodávajícím (viz kontaktní údaje uvedené níže). Kromě toho se Kupující může s podnětem obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Při odvolávání souhlasu se zpracováním osobních údajů Kupující uvede zákaznické číslo, popř. všechna zákaznická čísla, pod kterými je veden v databázi zákazníků Prodávajícího. Pokud není schopen uvést všechna zákaznická čísla, připojí údaje, u nichž si nepřeje, aby byly nadále zpracovávány. Kupující bere na vědomí, že pokud neuvede veškerá zákaznická čísla, pod kterými je v databázi zákazníků veden, bude Prodávající povinen vymazat ze své databáze zákazníků pouze osobní údaje přiřazené k zákaznickým číslům uvedeným Kupujícím a osobní údaje, o jejichž výmaz ho Kupující výslovně požádá.

Kupující souhlasí, že pokud při odvolávání souhlasu se zpracováním jeho osobních údajů neuvede některé zákaznické číslo, pod kterým je veden v databázi zákazníků Prodávajícího, a k takovémuto zákaznickému číslu budou přiřazeny jeho osobní údaje, o jejichž výmaz výslovně nepožádá, bude Prodávající na Kupujícího i nadále nahlížet jako na zákazníka, který souhlas se zpracováním svých osobních údajů přiřazeným k takovémuto zákaznickému číslu neodvolal, a to do té doby, než Kupující odvolá souhlas s jejich zpracováním způsobem uvedeným výše nebo než se Prodávajícímu podaří osobní údaje uvedené v databázi jeho zákazníků ztotožnit s osobou Kupujícího.

Prodávající je oprávněn osobní údaje předat zpracovatelům osobních údajů, kteří zpracovávají osobní údaje na základě smluvního vztahu s Prodávajícím, jakož i jiným správcům osobních údajů za účelem nabízení obchodu a služeb Kupujícímu. Aktuální seznam zpracovatelů osobních údajů: Česká pošta, s.p., Česká mailingová společnost, s. r. o., Kontaktní centrum Praha s.r.o., JL Transport s.r.o., N-Mail, s.r.o., DTEL SERVICES s.r.o., DirectSoft s.r.o. Osobní údaje mohou být poskytnuty třetím osobám, pokud pro to existuje právní základ, například poskytovateli poštovních služeb nebo kurýrní společnosti v souvislosti s doručením zásilek, společnosti poskytující služby elektronických komunikací v souvislosti s elektronickou komunikací, bankám v souvislosti s platebními operacemi, státním orgánům v rámci výkonu jejich působnosti, daňovým, právním a jiným poradcům Prodávajícího, soudu a exekutorovi v souvislosti s vymáháním pohledávek apod.

X. Kontaktní údaje Prodávajícího
Prodávajícího lze kontaktovat na kontaktní adrese, e-mailové adrese nebo telefonním čísle, jak je uvedeno níže:
Národní Pokladnice s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8
E-mail: info@narodnipokladnice.cz
Telefon: 810 100 500

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů, jmenovaného Prodávajícím, jsou následující:
E-mail: poverenec@narodnipokladnice.cz
Telefon: 810 100 500

XI. Stížnosti a řešení sporů
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím emailu info@narodnipokladnice.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího. Stížnosti je případně možné řešit telefonicky nebo písemně na kontaktních údajích uvedených v článku X. těchto VOP.

Vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím řeší Česká obchodní inspekce a příslušné obecné soudy České republiky.

Kupující spotřebitel má právo na mimosoudní řešení sporu. Kupující spotřebitel se může se svou stížností nebo návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vzniklým v souvislosti s právním vztahem mezi Prodávajícím a Kupujícím spotřebitelem obrátit na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), která je rovněž podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

K podání návrhu na mimosoudní řešení sporu z kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím webových stránek „online“ lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line provozovanou Evropskou komisí na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Jiné možnosti řešení sporu nejsou existencí těchto mimosoudních způsobů dotčeny.

XII. Závěrečná ustanovení
Každá smluvní strana si nese svoje vlastní náklady na použití komunikačních prostředků na dálku vzniklé v souvislosti s kupními smlouvami uzavřenými na základě těchto VOP, není-li v těchto VOP výše nebo na základě příslušných právních předpisů stanoveno jinak.

Prodávající plní své zákonné povinnosti vyplývající mu ze zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho činnost podléhá puncovní kontrole.

Vzájemné smluvní vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí Občanským zákoníkem a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

Kupní smlouvy jsou uzavírány v českém jazyce.

Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoli měnit a doplňovat. Případné změny a doplňky VOP oznámí Prodávající na své webové stránce alespoň 14 dní před jejich účinností. Tyto změny a doplňky se nebudou vztahovat na kupní smlouvy již uzavřené. Starší verze VOP je možno obdržet na vyžádání u Prodávajícího.

V Praze dne 10. 8. 2021

Příloha 1: Formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení ve formátu PDF zde.

Příloha 2: Přehled českých puncovních značek - k zobrazení ve formátu JPG zde.